Multilingual
Lwa Garanti Pwoteksyon pou Viktim ki chape anba Agresyon Seksyèl

Lwa Garanti Pwoteksyon pou Viktim ki chape anba Agresyon Seksyèl.Pwosedi pou mande jwenn yon lòd pwovizwa pou pwoteksyon yo chanje akoz pwoblèm pandemi Covid-19 la. (Daprè Tribinal nan New Jersey yo)

Lwa Garanti Pwoteksyon pou Viktim ki chape anba Agresyon Seksyèl la yo ofri pigwo pwoteksyon pou moun ki te viktim zak seksyèl yo. Lalwa pèmèt moun ki viktim zak seksyèl yo mande jwenn yon lòd ki garanti pwoteksyon yo. Ou kapab li sou lwa sa nan : N.J.S.A. 2C:14-13 et seq.

Kisa yon lòd pou garanti pwoteksyon ye?

Lòd pou garanti pwoteksyon yo fèt pou ofri pwoteksyon pou moun ki viktim yon zak seksyèl (dekri piba a). Yon viktim zak seksyèl pa bezwen te denonse krim nan bay lapolis. Li posib pou jwenn yon lòd pèmanan pou garanti pwoteksyon san ou pa te janmen pale ak lapolis. Viktim yo kapab denonse krim nan bay lapolis, men se pa yon obligasyon.

Yon lòd pou garanti pwoteksyon se yon lòd tribinal la bay pou entèdi ofansè a pran kontak ak viktim nan. Kontak se tout efò pou jwenn ak viktim nan an pèsòn, alekri, pa mwayen elektwonik, nan telefòn, oubyen atravè yon lòt moun. Se pa sèlman viktim nan ke ofansè a pa dwe kontakte, ofansè a pa gen dwa kontakte fanmi viktim nan, moun lakay li, patwon li, oubyen moun ki travay ansanm avèk li tou. Li entèdi pou ofansè a rantre lakay viktim nan, nan lekòl li, oubyen kote li ap travay.

Lòd pou garanti pwoteksyon an entèdi ofansè a komèt zak seksyèl sou viktim nan pita tou. Lòd pou garanti pwoteksyon fè ofansè a konnen ki li pa gen dwa ap mache dèyè (sa vle di siveye, oubyen rapouswiv) viktim nan. Ofansè a pagendwa menase mache dèyè oubyen rapouswiv viktim nan. Ofansè a pagendwa sèvi ak rezo sosio yo oubyen lòt mwayen entènèt pou kontakte viktim nan anpèsòn oubyen sou entènèt.

Pou jwenn yon lòd pou garanti pwoteksyon, gen yon pwosesis 2 etap pou fè. Premyèman, tribinal la akòde ou yon lòd pwovizwa pou garanti pwoteksyon ou. Dezyèmman, tribinal la pwograme yon odyans ou pwosè anviwon 10 jou pita `pou detèmine si li nesesè pou pase yon lòd pèmanan pou garanti viktim nan pwoteksyon kont movè trètman. Pou plis eksplikasyon sou kijan pou chèche jwenn yon lòd pou garanti pwoteksyon ou, gade piba a.

Kiyès ki kab jwenn yon lòd pou garanti pwoteksyon?

Yon lòd pou garanti pwoteksyon se menm bagay ak yon lòd kanpe lwen pou vyolans domestic, eksepte ou pa bezwen nan ankenn relasyon ak agresè a. Nenpòt moun ki viktim yon zak seksyèl, kit yo te rekonèt ofansè a ou pa, gen dwa pou mande lòd pwoteksyon sa. Lwa sa pèmèt yon viktim jwenn yon lòd ki garanti pwoteksyon menmsi viktim nan ak ofansè a pat janm rekonèt youn lòt, te vwazen youn lòt, oubyen te konn travay menm kote. Si ofansè a se yon moun ke ou pa te rekonèt ke li ye, ou va gen bezwen bay tribinal la kèk enfòmasyon pou idantifye li, pou tribinal la kapab sèvi li lòd la, (sa vle di, fè sèten ke ofansè a resevwa dokiman legal la).

Si se yon viktim ki gen pipiti ke 18 lane, oubyen sila yo ki gen yon andikap nan devlopman yo, se paran yo osinon gadò yo ki dwe prezante demand lòd ki garanti pwoteksyon an pou yo. Yo pa kapab prezante yon demand pou yon lòd ki garanti pwoteksyon kont ofansè ki gen pipitike 18 lane. Se bay lapolis pou yo rapòte yon zak seksyèl ke yon ofansè minè komèt.

Tribinal la dwe akòde yon lòd ki garanti pwoteksyon lè li pwobab pou lòd la pwoteje sekirite ak byenèt viktim nan.

Si yon viktim kapab jwenn yon lòd kanpe lwen pou vyolans domestik, li pa kalifye pou yon lòd ki garanti pwoteksyon. Si ofansè ki komèt zak seksyèl kont ou a se yon moun avèk ki ou marye oubyen ou te marye, ou gen timoun avèk li, se mennaj ou oubyen se te mennaj ou, oubyen se yon moun ou te abite menm kote avèk li, ebyen se pou yon lòd kanpe lwen pou vyolans domestik pou mande. Pwoteksyon ou resevwa nan tribinal la se menm bagay la.

Kisa yon zak seksyèl ye?

Pou kapab jwenn lòd ki garanti pwoteksyon an, fòk viktim nan se yon moun ki te viktim yon kontak seksyèl san konsantman li. Sa vle di ke ou pa te dakò oubyen ou pa te bay pèmisyon pou lòt moun nan te touche ou oubyen ekspoze kò li seksyèlman sou ou. Kalite kontak sa kapab genyen ladan li ekspozisyon oubyen touche pati prive ou oubyen penetrasyon seksyèl. Menm eseye touche, ekspozisyon oubyen penetrasyon, tout sa kouvri anba lwa a.

Kontak seksyèl se lè ofansè a oubyen viktim nan, anba lòd ofansè a touche pati prive viktim oubyen ofansè a. Touche sa kapab fèt dirèkteman oswa nan rad moun nan. Fòk se pou imilye, dezonore, oubyen pou plèzi seksyèl li ke ofansè a touche viktim nan.

Penetrasyon seksyèl se lè ofansè a fè sèks ak viktim nan nan vajen oubyen nan dèyè, nan bouch, oubyen ofansè a fouye men, dwèt oswa yon lòt objè nan vajen oubyen nan dèyè viktim nan (oubyen ofansè a fòse viktim nan fè bagay sa yo).

Debòch se lè ofansè a ekspoze pati seksyèl li. Fòk se pou satisfè dezi seksyèl ofansè a oubyen yon lòt moun ke ekspozisyon sa fèt.

Pati prive yo genyen ladan yo aparèy seksyèl yo, zòn peni, vajen, ak twou dèyè, Kwis, jarèt,, dèyè, oubyen tete.

Kijan pou mwen fè pou jwenn yon lòd ki garanti pwoteksyon?

Pou prezante yon demann pou yon lòd ki garanti pwoteksyon, se pou ale nan tribinal siperyè ant 8 :30 nan maten a 3:30 nan aprèmidi, soti lendi pou rive vandredi. Si tribinal la fèmen, ou pap kapab prezante demann lòd ki garanti pwoteksyon an.

Ou kab ale nan tribinal ki nan zòn kote zak la te komèt la, oubyen kote oumenm oswa ofansè a abite, oubyen zòn kote ou rete a. Si ou pa kapab ale nan tribinal la, yo kab fè yon eksepsyon pou ou pou pèmèt ou prezante demann nan. Kidonk, si ou entène lopital e ou pa kab vwayaje, ou kapab toujou mande tribinal la pou pwoteksyon sa. Li pa nesesè pou denonse krim nan bay lapolis, men ou kab fè sa. Tribinal la pap refize ou si ou pa te denonse krim nan bay lapolis.

Kisa ki va pase aprè mwen finn jwenn lòd pwovizwa ki garanti pwoteksyon an?

Yo va sèvi ofansè a yon kopi lòd la. Sa vle di ke swa yon ofisye polis oubyen yon Sheriff va pote yon kopi lòd la bay ofansè a. Yon fwa ofansè a resevwa yon kopi lòd la, li dwe respekte li. Si ofansè a pa respekte pwoteksyon ki nan lòd la yo, se pou ou fè lapolis konnen sa imedyatman pou rapòte vyolasyon lòd la.

Aprè ou resevwa yon lòd pwovizwa ki garanti pwoteksyon an, yo va pwograme yon odyans devan yon jij anviwon 10 jou pita. Pou detèmine si lòd pwovizwa a dwe vinn pèmanan, jij la va konsidere:

  • Kalite zak seksyèl ki te komèt la, epi
  • Posiblite risk nan pita pou sekirite ak byenèt viktim nan.

Fòk gen yon predominans prèv yo ki kapab pwouve ke toulède eleman sa yo vrè. Predominans prèv la yo vle di tousenpleman ke gen plis pwobabilite ke yo te pase ke yo pa te pase.

Yo pap refize ou lòd ki garanti pwoteksyon an si :

  • Viktim nan pa te denonse zak la bay lapolis,
  • Viktim nan te sou,
  • Viktim nan pa te kite kote li te ye a pou li te kab evite kontak seksyèl la, oubyen
  • Pa gen ankenn domaj fizik.

Nan pwosè a, pa dwe gen ankenn temwanyaj sou aktivite seksyèl pase viktim nan ni sou fason viktim nan te abiye lè ensidan an te pase a.

Si yo akòde viktim nan yon lòd pèmanan, lòd sa valab pou tout rès lavi viktim nan, oubyen pou jouskaske tribinal la ta pase yon lòt lòd sou dosye a. Lòd pèmanan ki garanti pwoteksyon yo plase nan yon rejis santral. SE yon rejis konfidansyèl ke sèlman òganizasyon lapolis, tribunal, Administraksyon pwoteksyon timoun ki kapab gade ladan li.

Si se ou menm ki  viktim  nan, e ou ta renmen pran konsèy legal sou kijan pou jwenn yon lòd ki garanti pwoteksyon, rele LSNJLAWSM,  nan liy dirèk Sèvis jiridik New Jersey kote ki ofri enfòmasyon pou tout eta a nan 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). Ou kapab mande èd sou entènèt tou.

​​​

3/31/2021